MILJÖ

Västerås Distribution AB är ett serviceföretag där godstransporter erbjuds kunderna inom Västerås-området. Därför är vårt miljöarbete en viktig faktor, såväl internt som externt gentemot våra kunder och deras miljö. Vi skall inom rimlighet för företagets resurser verka för:

• Att minska den skadliga påverkan som vår verksamhet har på miljön.
• Att reducera drivmedelsförbrukningen i förhållande till utfört transportarbete.
• Att följa de lagar, krav och förordningar som ställs på oss, förebygga förorening, samt sträva efter att ständigt förbättra vår verksamhet ur miljösynpunkt.
• Att uppnå de mål som är fastställda i miljöledningssystemet.

 

TRAFIKSÄKERHET OCH FARLIGT GODS

Västerås Distribution vill med sitt säkerhetsarbete vara ett föredöme, vilket innebär att anställda och ledning inom företaget ska:

  • Följa de lagar och regler som finns avseende säkerhetsbältesanvändning, hastighetsbestämmelser, kör och vilotider, vikt- och lastbestämmelser, samt avståndshållande till framförvarande fordon/trafikanter på väg.
  • Vara sprit- och drogfria.
  • Köra säkra fordon och säkrad last.
  • Ha kunskap om trafikbestämmelser och farligt gods.
  • Ständigt sträva efter en förbättring av trafiksäkerheten.

 

TRAFIKSÄKERT ANVÄNDANDE AV MOBILTELEFONEN

Personalen på Västerås Distribution skall inte använda mobiltelefonerna på ett sådant sätt att trafiksäkerheten blir negativt påverkad, detta betyder att man inte skall:

  • SMS:a, surfa eller på annat sätt använda telefonen under tiden man kör.
  • Prata i telefonen under färd om man inte använder headset.